Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Όροι Τήρησης Προσωπικών Δεδομένων

Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών του δικτυακού τόπου http://www.adulteduc.gr και να τηρεί τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας, όπως τον Ν.2472/1997 «περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα», όπως εκάστοτε ισχύει. Για τον λόγο αυτό στον συγκεκριμένο δικτυακό τόπο δεν συγκεντρώνονται πληροφορίες που αφορούν προσωπικά δεδομένα των χρηστών παρά μόνο, εάν τις παρέχουν οι ίδιοι οικειοθελώς. Δεν απαιτείται η χορήγηση στοιχείων που συνιστούν προσωπικά δεδομένα για την απλή πλοήγηση στο http://www.adulteduc.gr.

Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Για την εγγραφή στις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου http://www.adulteduc.gr (πρόσβαση σε πρόσθετο υλικό, έκπτωση στις εκδόσεις της Ένωσης, συμμετοχή στην διαδικτυακή κοινότητα Εκπαιδευτών Ενηλίκων), ο χρήστης καλείται να αποστείλει τα προσωπικά του στοιχεία. Τα προσωπικά στοιχεία του χρήστη που πρέπει να αποσταλούν υποχρεωτικά, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή του αναφέρονται στην «Αίτηση Εγγραφής», ενώ ζητείται και αναλυτικό βιογραφικό του. Προσωπικά στοιχεία ζητούνται και κατά την παραγγελία προϊόντων από τις On-line Εκδόσεις (βλ. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΟΝ-LINE ΕΚΔΟΣΕΩΝ).

Ο χρήστης δεν υποχρεούται να συμπληρώσει τα ως άνω στοιχεία που αποτελούν προσωπικά του δεδομένα, αλλά χωρίς τα πιο πάνω αναφερόμενα «υποχρεωτικά» στοιχεία δεν θα μπορέσει να γίνει η εγγραφή του και θα δικαιούται απλώς να περιηγηθεί στον δικτυακό τόπο, χωρίς τη δυνατότητα διαδραστικότητας (interaction), δηλαδή θα έχει τα δικαιώματα και τις δυνατότητες του απλού χρήστη, όπως αυτά περιγράφονται στους ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ, και όχι του εγγεγραμμένου χρήστη-μέλους. Επίσης, η μη συμπλήρωση των προσωπικών στοιχείων του στις On-line Εκδόσεις καθιστά ανέφικτη την ολοκλήρωση της παραγγελίας.

Με τη συμπλήρωση των στοιχείων του στις ως άνω περιπτώσεις, ο χρήστης συναινεί όπως τα προσωπικά του στοιχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ως υπεύθυνης για την επεξεργασία τους μέσω αυτοματοποιημένων μέσων είτε από την ίδια είτε μέσω οποιουδήποτε άλλου προσώπου διορίσει η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ για τη διενέργεια της επεξεργασίας κατ’ εντολή και για λογαριασμό της. Τα ως άνω στοιχεία θα διατηρηθούν από την ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ και θα τύχουν επεξεργασίας με αποκλειστικό σκοπό την παροχή των προσφερόμενων στο http://www.adulteduc.gr υπηρεσιών προς τους χρήστες. Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ διατηρεί το δικαίωμα να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που ο χρήστης του παρόντος δικτυακού τόπου έχει αποστείλει για λόγους στατιστικούς, οικονομικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών - πληροφοριών της.

Στον δικτυακό τόπο http://www.adulteduc.gr παρέχεται επίσης - ακόμα και στους απλούς χρήστες - η δυνατότητα επικοινωνίας με αποστολή μηνυμάτων σε ειδικές φόρμες για σχόλια, παρατηρήσεις, ερωτήσεις κ.λπ. Εάν ο χρήστης αξιοποιήσει τη δυνατότητα αυτή, θα γνωστοποιήσει τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του και το ονοματεπώνυμό του. Δεν απαιτείται η γνωστοποίηση οποιωνδήποτε άλλων προσωπικών στοιχείων. Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ενδέχεται να απαντήσει στα ηλεκτρονικά μηνύματα που της αποστέλλουν οι χρήστες, αλλά δεν θα χρησιμοποιήσει τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για αποστολή προωθητικού υλικού, παρά μόνο εάν ο χρήστης δηλώσει σχετική επιθυμία του. Ωστόσο, επειδή ενδέχεται τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα να έχουν τη δυνατότητα να διαβάζουν τα μηνύματα των χρηστών που αποστέλλονται μέσω διαδικτύου, συνιστάται στους χρήστες να μην αποστέλλουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πληροφορίες που επιθυμούν να παραμείνουν απόρρητες.

Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ δεσμεύεται ότι δεν θα πωλήσει, μεταβιβάσει ή κοινοποιήσει με οποιοδήποτε άλλο τρόπο σε τρίτους τα προσωπικά δεδομένα που θα συλλέξει μέσω του http://www.adulteduc.gr, με την εξαίρεση των σχετικών διατάξεων του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές. Οι εγγεγραμμένοι χρήστες, καθώς και όσοι δίνουν προσωπικά τους στοιχεία στον δικτυακό τόπο http://www.adulteduc.gr, έχουν το δικαίωμα να ζητούν και να λαμβάνουν από την ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ τις ακόλουθες πληροφορίες: α) όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν, καθώς και την προέλευσή τους, β) τους σκοπούς της επεξεργασίας, τους τυχόν αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών, γ) την εξέλιξη της επεξεργασίας για το χρονικό διάστημα από την προηγούμενη ενημέρωση ή πληροφόρησή τους, δ) τη λογική της αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, ε) τη διόρθωση, διαγραφή ή δέσμευση (κλείδωμα) των στοιχείων τους που τηρούνται στο αρχείο και των οποίων η επεξεργασία δεν είναι σύννομη και στ) την κοινοποίηση σε τρίτους, στους οποίους έχουν ανακοινωθεί τα στοιχεία τους, κάθε κατά τα ανωτέρω διόρθωσης, διαγραφής ή δέσμευσης (κλειδώματος), εφόσον τούτο δεν είναι αδύνατο ή δεν προϋποθέτει δυσανάλογες προσπάθειες, καθώς και το δικαίωμα να προβάλλουν οποτεδήποτε εγγράφως αντιρρήσεις για την επεξεργασία δεδομένων που τους αφορούν περιέχουσες αίτημα για συγκεκριμένη ενέργεια, όπως διόρθωση, προσωρινή μη χρησιμοποίηση, δέσμευση, μη διαβίβαση ή διαγραφή.

Β. ΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Εκτός από τα παραπάνω προσωπικά δεδομένα, όταν κάποιος χρήστης επισκέπτεται το δικτυακό τόπο http://www.adulteduc.gr, συλλέγονται στοιχεία απαραίτητα για την αποστολή του περιεχομένου του http://www.adulteduc.gr στον χρήστη. Συγκεκριμένα, κάθε φορά που κάποιος χρήστης επισκέπτεται το http://www.adulteduc.gr, το πρόγραμμα πλοήγησης αποστέλλει στο διαχειριστή του κόμβου αυτόματα μια διεύθυνση IP (Internet Protocol), καθώς και ορισμένες άλλες πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένου και του τύπου του προγράμματος ανάγνωσης που χρησιμοποιεί ο χρήστης).

Επιπλέον, η δικτυακή κίνηση και ο τρόπος χρήσης του δικτυακού τόπου http://www.adulteduc.gr καταγράφεται και αναλύεται για λόγους βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών με τη βοήθεια συνόδων (sessions), οι οποίες λειτουργούν διαφανώς και δεν αποθηκεύουν καμία πληροφορία στο σύστημα κάθε χρήστη. Στο http://www.adulteduc.gr χρησιμοποιείται η τεχνολογία «cookies», όπως και στα περισσότερα sites στο διαδίκτυο, αλλά δεν συλλέγεται οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία των χρηστών, ούτε παρέχεται στην ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ η δυνατότητα επικοινωνίας με τον χρήστη (εκτός αν ο ίδιος ο χρήστης παρέχει εθελοντικά τα στοιχεία του σύμφωνα με τα ανωτέρω), ούτε αποσπώνται πληροφορίες από τους υπολογιστές των χρηστών. Τα «cookies» είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο κάθε χρήστη του δικτυακού τόπου, εφόσον ο χρήστης έχει επιλέξει να δέχεται «cookies». Η τεχνολογία «cookies» χρησιμοποιείται για την εύρυθμη λειτουργία κάποιων προσφερομένων υπηρεσιών, όπως κατάσταση παραγγελιών, προσωπικές ρυθμίσεις, αποθήκευση αντικειμένων στο καλάθι κ.α., οι οποίες δεν θα ήταν δυνατόν να προσφερθούν χωρίς την χρήση των «cookies», καθώς και για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες του παρόντος δικτυακού τόπου είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς. Ο χρήστης του δικτυακού τόπου http://www.adulteduc.gr μπορεί να ρυθμίσει τον διακομιστή του κατά τέτοιο τρόπο, ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των «cookies» είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης «cookies» σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν επιθυμεί να γίνεται χρήση «cookies», δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις συγκεκριμένες σελίδες και υπηρεσίες που προϋποθέτουν την χρήση «cookies».

Η με τον ανωτέρω τρόπο γνωστοποίηση προσωπικών δεδομένων από τους χρήστες του http://www.adulteduc.gr συνιστά αποδοχή των όρων χρήσης των δεδομένων αυτών σύμφωνα με το παρόν. Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν συναινεί στην κατά τα ανωτέρω χρήση των προσωπικών του στοιχείων, δεν θα πρέπει να συμπληρώνει τα σχετικά πεδία.

Εγγραφή στο Newsletter

* indicates required
 

COVER PRINT

alexis kokkos book banner

SkiP - Skills of People

Στοχεύει στην αντιμετώπιση των ατομικών και κοινωνικών αναγκών των ατόμων με σοβαρές αναπηρίες.

Δείτε εδώ μία σύντομη περιγραφή αναφορικά με τους στόχους, την ομάδα- στόχο του προγράμματος κ.ά.

1st Newsletter SkiP

2nd Newsletter SkiP

3rd Newsletter SkiP

4th Newsletter SkiP

Διαβάστε Περισσότερα...

 

Train the Provider

Logottp

Δείτε εδώ μία σύντομη περιγραφή αναφορικά με τους στόχους, την ομάδα-στόχο του προγράμματος κ.ά.

Διαβάστε περισσότερα εδώ.

 

DIGITAL- Digital Technologies to Improve Adult Learning

MO442 DIGITAL final logo

 

EU flag Erasmus vect POS

 

Δείτε πληροφορίες αναλυτικά εδώ.

Ευρωπαϊκοί Φορείς

 

 

Δείτε πληροφορίες για την ΕΑΕΑ εδώ και εδώ 

Manifesto for Adult Learning in the 21st century

DMC Firewall is a Joomla Security extension!