Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Γενικοί Όροι Χρήσης

Ο δικτυακός τόπος http://www.adulteduc.gr αποτελεί ιδιοκτησία της ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (με ΑΦΜ 999482088, ΔΟΥ ΙΓ΄ ΑΘΗΝΩΝ(ΙΘ΄,ΙΓ΄,ΚΓ΄ ΑΘΗΝΩΝ), έδρα Κηφισίας 129, Αμπελόκηποι, Αθήνα, T.K. 11524) και διατίθεται για επιστημονικούς, εκπαιδευτικούς, ενημερωτικούς και συγκεκριμένους εμπορικούς σκοπούς. Με την είσοδό του στον συγκεκριμένο δικτυακό τόπο ο χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους παρόντες όρους, καθώς και την ενότητα με τον τίτλο ΟΡΟΙ ΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των παρόντων όρων. Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ δύναται να τροποποιεί οποτεδήποτε τους παρόντες όρους χρήσης. Οι δε χρήστες του δικτυακού τόπου φέρουν την ευθύνη να ελέγχουν περιοδικά αν έχουν επέλθει τροποποιήσεις στους παρόντες όρους χρήσης.

ΣΥΛΛΟΓΗ, ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Διαχειριστές των πληροφοριών που εμφανίζονται στον δικτυακό τόπο http://www.adulteduc.gr είναι η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ. Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, χωρίς να εγγυάται και, συνεπώς, να ευθύνεται, καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου του δικτυακού τόπου να διέπεται από τη μέγιστη ακρίβεια, σαφήνεια, πληρότητα και διαθεσιμότητα. Παρά τις προσπάθειες, είναι πιθανή η ύπαρξη ορισμένων ανακριβειών. Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ δεν εγγυάται την καταλληλότητα των πληροφοριών, προτάσεων και συμβουλών που παρέχονται στον δικτυακό τόπο http://www.adulteduc.gr και αποποιείται ρητώς οποιασδήποτε ευθύνης για τις πληροφορίες, προτάσεις ή συμβουλές αυτές. Ειδικότερα, δεν φέρει οποιασδήποτε φύσης ευθύνη εάν οι παρεχόμενες στον δικτυακό αυτό τόπο πληροφορίες ή οι προτάσεις/απόψεις κ.λπ. τρίτων προσώπων δεν είναι ακριβείς, πλήρεις ή επίκαιρες ή αν παραβιάζουν οποιαδήποτε δικαιώματα τρίτων. Διευκρινίζεται ότι οι συμβουλές, προτάσεις κ.λπ. τρίτων προσώπων που φιλοξενούνται στον δικτυακό τόπο αποτελούν προσωπικές απόψεις των προσώπων αυτών και σε καμία περίπτωση, δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι οι προτάσεις αυτές υιοθετούνται από ή εκφράζουν τον παρόντα δικτυακό τόπο και την ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ. Η χρήση του http://www.adulteduc.gr και, ειδικότερα, η χρήση των πληροφοριών/προτάσεων που περιλαμβάνονται στον δικτυακό αυτό τόπο γίνεται αποκλειστικά με ευθύνη των χρηστών, οι οποίοι αποδέχονται ότι οι πληροφορίες προσφέρονται ως έχουν ΧΩΡΙΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΗ.

Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου http://www.adulteduc.gr και να διακόψει το σύνολο ή μέρος αυτού χωρίς προειδοποίηση κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Ο δικτυακός τόπος http://www.adulteduc.gr προστατεύεται από τις διατάξεις του Ν.2121/93 περί πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως εκάστοτε ισχύει. Εκτός εάν προβλέπεται ρητώς το αντίθετο, στους χρήστες παρέχεται η άδεια περιήγησης στον δικτυακό αυτό τόπο χωρίς δυνατότητα διαδραστικότητας (interaction), άδεια λήψης δεδομένων του δικτυακού τόπου http://www.adulteduc.gr μέσω σύνδεσης στο διαδίκτυο (download), άδεια μεμονωμένης αντιγραφής ή/και αποθήκευσης στον ηλεκτρονικό υπολογιστή τους τμημάτων του υλικού που περιλαμβάνεται στον δικτυακό τόπο http://www.adulteduc.gr, δυνατότητα επικοινωνίας με την ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ μέσω ειδικής φόρμας αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος, καθώς και άδεια εκτύπωσης των ιστοσελίδων, στις οποίες έχουν πρόσβαση οι χρήστες, πάντα για προσωπική, μη εμπορική, χρήση. Στους χρήστες που εγγράφονται στον δικτυακό τόπο αποστέλλοντας τη σχετική αίτηση εγγραφής (εφεξής: εγγεγραμμένοι χρήστες) παρέχονται πλέον των ανωτέρω δυνατοτήτων και άλλες, όπως πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό, επιστημονικά άρθρα, βιβλιοκριτικές κ.λπ. Όλα τα ανωτέρω δικαιώματα παρέχονται στους χρήστες ή εγγεγραμμένους χρήστες αντίστοιχα, για αυστηρά προσωπική χρήση χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση ότι δεν θίγονται δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ή τρίτων και ότι δεν τροποποιούνται, αλλοιώνονται ή διαγράφονται εμπορικά σήματα.

Η άδεια χρήσης του δικτυακού τόπου που χορηγείται στους χρήστες και στους εγγεγραμμένους χρήστες του δικτυακού τόπου http://www.adulteduc.gr, σύμφωνα με τα ανωτέρω μπορεί να ανακληθεί ή να τροποποιηθεί οποτεδήποτε για οποιονδήποτε λόγο. Πέραν των ανωτέρω δικαιωμάτων που χορηγούνται στους χρήστες, απαγορεύεται οποιαδήποτε άλλη χρήση του δικτυακού τόπου http://www.adulteduc.gr και του υλικού που δημοσιεύεται/διατίθεται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά: της τροποποίησης με οποιονδήποτε τρόπο, μεταγλώττισης, μετάφρασης, διαμόρφωσης, αναπαραγωγής, αντιγραφής, μεταβίβασης, πώλησης, μετάδοσης, διανομής, εκμετάλλευσης, έκδοσης, αναδημοσίευσης, αποστολής δεδομένων σε άλλον υπολογιστή (upload) με οποιονδήποτε άλλο τρόπο οποιασδήποτε πληροφορίας (στο σύνολό της, τμηματικά ή περιληπτικά) που παρέχεται στον δικτυακό τόπο με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, καθώς και της αποστολής τους στο διαδίκτυο ή της διάθεσης των πληροφοριών στο διαδίκτυο με οποιονδήποτε άλλον τρόπο.

Το υλικό που λαμβάνουν οι χρήστες στον υπολογιστή τους μέσω του δικτυακού τόπου http://www.adulteduc.gr, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά αρχείων, κειμένων, άρθρων, αρχείων βίντεο ή ήχου, φωτογραφιών, γραφικών, ενημερωτικών δελτίων, δεδομένων ή άλλων στοιχείων ή συλλογικών έργων, ανήκει στην ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ή στους τρίτους που έχουν χορηγήσει στην ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ άδεια εκμετάλλευσης του υλικού αυτού. Τα ως άνω πρόσωπα διατηρούν όλα τα συναφή δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Η παροχή στους χρήστες των ανωτέρω αδειών δεν συνιστά παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας σε αυτούς.

Στο http://www.adulteduc.gr προβάλλονται εμπορικά σήματα που προστατεύονται από τη νομοθεσία περί εμπορικών σημάτων, καθώς και διακριτικά γνωρίσματα επιχειρήσεων. Δικαιούχοι των εν λόγω σημάτων και διακριτικών γνωρισμάτων είναι είτε η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ είτε τρίτοι. Απαγορεύεται η χρήση και προβολή αυτών με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια των δικαιούχων αυτών.

ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΟΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ

Εάν οι χρήστες ή οι εγγεγραμμένοι χρήστες του http://www.adulteduc.gr χρησιμοποιήσουν τις δυνατότητες επικοινωνίας που τους παρέχει ο δικτυακός τόπος για να διατυπώσουν ερωτήσεις ή για να παράσχουν στην ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ άλλες πληροφορίες πλην προσωπικών δεδομένων, όπως για παράδειγμα προτάσεις σχετικά με τον δικτυακό τόπο ή ιδέες ή κριτικές ή απόψεις για θέματα που τίθενται προς συζήτηση, καθώς και οποιαδήποτε άλλη σχετική πληροφορία, οι πληροφορίες, προτάσεις, απόψεις και ιδέες αυτές περιέρχονται στην κατοχή της ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ. Με την αποστολή του ως άνω υλικού στην ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ και εφόσον οι χρήστες ή οι εγγεγραμμένοι χρήστες δεν επιφυλαχθούν ρητώς, η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ αποκτά οριστικώς, αποκλειστικώς και αμετακλήτως δωρεάν άδεια χρήσης και δημοσίευσης για όλη τη διάρκεια ισχύος των σχετικών δικαιωμάτων και για ολόκληρο τον κόσμο και ως εκ τούτου το υλικό αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί/αξιοποιηθεί από την ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ. αναπαραγωγή, τροποποίηση, κοινοποίηση σε τρίτους κ.λπ.) για εμπορικούς ή μη σκοπούς. Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ διατηρεί επίσης το αποκλειστικό δικαίωμα καταγραφής, ανάλυσης, συλλογής, δημοσιοποίησης, σχολιασμού και εκμετάλλευσης των απαντήσεων και των πορισμάτων τυχόν ψηφοφοριών που θα λαμβάνουν χώρα στον δικτυακό τόπο. Διευκρινίζεται ότι στις ερωτήσεις των χρηστών δύναται να απαντά η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ενώ κάποιες από τις προτάσεις και ερωτήσεις που θα διατυπώνουν οι χρήστες στις ειδικές φόρμες υποβολής θα μπορούν να εμφανίζονται επωνύμως ή με ψευδώνυμο (εφόσον το επιλέξουν) στον δικτυακό τόπο με τον κωδικό του χρήστη που διατύπωσε την πρόταση. Τα μηνύματα των χρηστών θα πρέπει να διέπονται από ευπρέπεια και να μην προσβάλλουν ή θίγουν καθ’ οποιονδήποτε τρόπο πρόσωπα (νομικά ή φυσικά) ή δικαιώματα τρίτων ή τη δημόσια τάξη ή τα χρηστά ήθη. Σε κάθε περίπτωση, η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει/διαγράψει ή να μη δημοσιεύσει τα μηνύματα.

ΕΥΘΥΝΗ

Οι χρήστες του http://www.adulteduc.gr χρησιμοποιούν τον δικτυακό αυτόν τόπο με δική τους ευθύνη και χρησιμοποιώντας δικά τους τεχνικά μέσα. Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης στο διαδίκτυο ή την παροχή σχετικών διευκολύνσεων προς οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στον δικτυακό τόπο http://www.adulteduc.gr επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του δικτυακού τόπου. Το http://www.adulteduc.gr χρησιμοποιείται ως έχει και ανάλογα με τη διαθεσιμότητά του. Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ διατηρεί το δικαίωμα να περιορίσει ή να τερματίσει την πρόσβαση κάποιου χρήστη στο http://www.adulteduc.gr οποτεδήποτε, χωρίς προειδοποίηση. Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ δεν εγγυάται ότι η πρόσβαση στο http://www.adulteduc.gr θα είναι αδιατάρακτη ή χωρίς σφάλματα, ότι τα σφάλματα θα διορθώνονται σε αυτόν τον δικτυακό τόπο ή ότι ο διακομιστής (server) που καθιστά διαθέσιμο το http://www.adulteduc.gr δεν έχει ιούς ή άλλα επιζήμια στοιχεία. Η λήψη υλικού (download) από τον δικτυακό τόπο http://www.adulteduc.gr γίνεται προαιρετικά από τους χρήστες ή/και τους εγγεγραμμένους χρήστες και με δική τους ευθύνη. Η ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη τυχόν προκληθεί στο σύστημα του υπολογιστή του χρήστη ή η απώλεια δεδομένων που απορρέει από τη λήψη του υλικού αυτού βαρύνει αποκλειστικά τον χρήστη. Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ και οι τρίτοι που συνεισφέρουν υλικό στο http://www.adulteduc.gr ή εμπλέκονται με οποιονδήποτε τρόπο στη δημιουργία, παραγωγή ή έκδοση του παρόντος δικτυακού τόπου δεν φέρουν καμία (δικαιοπρακτική, αδικοπρακτική, ποινική ή άλλη) ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, υλική ή άυλη, θετική ή αποθετική ή άλλη ζημία που σχετίζεται ή απορρέει από την πρόσβαση ή πλοήγηση, τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης του συγκεκριμένου δικτυακού τόπου, από τις πληροφορίες και προτάσεις που περιέχονται στο http://www.adulteduc.gr ή από τη λήψη ή αποθήκευση (download) οποιουδήποτε υλικού, κειμένου, δεδομένων, εικόνων, βίντεο ή αρχείων ήχου από τον παρόντα δικτυακό τόπο. Στην ευθύνη αυτή περιλαμβάνεται ενδεικτικά ευθύνη για ζημία που προκλήθηκε λόγω σφαλμάτων (bugs), ενεργειών, παραλείψεων, διακοπών, ελαττωμάτων, ιών Η/Υ, απώλειας δεδομένων, μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης και τροποποίησης των μηνυμάτων και δεδομένων των χρηστών, από οποιοδήποτε σύστημα υπολογιστών, τηλεφωνική γραμμή, εξάρτημα υπολογιστή (hardware), λογισμικού (software) ή δυσλειτουργίας προγράμματος ή οποιουδήποτε άλλου λάθους, παράλειψης ή καθυστέρησης στη μετάδοση από τον υπολογιστή ή από τη σύνδεση διαδικτύου κ.λπ. Ο παρών δικτυακός τόπος συνδέεται με άλλους δικτυακούς τόπους (σύνδεσμοι – Links), για τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προσωπικών δεδομένων και ασφάλειας και τις υπηρεσίες των οποίων δεν ευθύνεται η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, αλλά οι τρίτοι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που ελέγχουν τους δικτυακούς αυτούς τόπους. Με την είσοδό τους στον παρόντα δικτυακό τόπο οι χρήστες αποδέχονται ότι η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ δεν ευθύνεται για προβλήματα που τυχόν ανακύψουν κατά την επίσκεψη/χρήση των δικτυακών τόπων με τους οποίους συνδέεται ο δικτυακός τόπος http://www.adulteduc.gr. Επίσης, η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ δεν ευθύνεται και για το περιεχόμενο οποιασδήποτε διαφήμισης τρίτου (φυσικού ή νομικού προσώπου) εμφανιστεί στον παρόντα δικτυακό τόπο με οποιαδήποτε μορφή (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά banner, pop-up window, pop-down window), καθώς δεν είναι σε θέση να ελέγξει την ακρίβεια του περιεχομένου των διαφημίσεων τρίτων.

ΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΤΩΝ

Οι χρήστες δεσμεύονται ότι θα συμμορφώνονται με τους κανόνες του Ελληνικού Δικαίου και ειδικά με τις διατάξεις της τηλεπικοινωνιακής νομοθεσίας και ότι τα στοιχεία που υποβάλλουν στο http://www.adulteduc.gr είναι πλήρη, ορθά και ακριβή. Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης προκαλέσει τεχνική βλάβη στον δικτυακό τόπο ή στα συστήματα που μεταδίδουν τον δικτυακό τόπο στους χρήστες, ευθύνεται για κάθε ζημία που προκύπτει από την εν λόγω βλάβη και αναλαμβάνει οποιαδήποτε δαπάνη για την αποκατάσταση της βλάβης.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Οι παρόντες όροι χρήσης και η χρήση του δικτυακού τόπου http://www.adulteduc.gr διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση κατά την οποία κάποιος από τους παρόντες όρους ήθελε κριθεί άκυρος ή ακυρώσιμος, η ακυρότητα ή ακυρωσία αυτή δεν θα επηρεάσει την ισχύ των λοιπών όρων. Αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς ήθελε προκύψει από τη χρήση του δικτυακού τόπου http://www.adulteduc.gr ή σχετικά με την ερμηνεία ή εφαρμογή των παρόντων όρων χρήσης ή εξ αφορμής αυτών είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.

Εγγραφή στο Newsletter

* indicates required
 

COVER PRINT

alexis kokkos book banner

SkiP - Skills of People

Στοχεύει στην αντιμετώπιση των ατομικών και κοινωνικών αναγκών των ατόμων με σοβαρές αναπηρίες.

Δείτε εδώ μία σύντομη περιγραφή αναφορικά με τους στόχους, την ομάδα- στόχο του προγράμματος κ.ά.

1st Newsletter SkiP

2nd Newsletter SkiP

3rd Newsletter SkiP

4th Newsletter SkiP

Διαβάστε Περισσότερα...

 

Train the Provider

Logottp

Δείτε εδώ μία σύντομη περιγραφή αναφορικά με τους στόχους, την ομάδα-στόχο του προγράμματος κ.ά.

Διαβάστε περισσότερα εδώ.

 

DIGITAL- Digital Technologies to Improve Adult Learning

MO442 DIGITAL final logo

 

EU flag Erasmus vect POS

 

Δείτε πληροφορίες αναλυτικά εδώ.

Ευρωπαϊκοί Φορείς

 

 

Δείτε πληροφορίες για την ΕΑΕΑ εδώ και εδώ 

Manifesto for Adult Learning in the 21st century

Our website is protected by DMC Firewall!